Provozuje:
Juris Real Estate

Doba adventní, doba předvánoční, klidné prožití vánočních svátků.

Dnešní článek může klidně podle našeho názoru posloužit jako inspirace pro klidné občanské soužití v SVJ, zdůvodnit jisté počínání a může (pozn. mohl by) rovněž sloužit jako impuls pro lepší sousedské vztahy v různých nejmenovaných SVJ.

Doba adventní, doba předvánoční, klidné prožití vánočních svátků.

Dnešní článek může klidně podle našeho názoru posloužit jako inspirace pro klidné občanské soužití v SVJ, zdůvodnit jisté počínání a může (pozn. mohl by) rovněž sloužit jako impuls pro lepší sousedské vztahy v různých nejmenovaných SVJ.

autor. JURIS REAL

Před chvílí jsem dočetl průzkum o nevalné finanční gramotnosti českého obyvatelstva. I hotovil jsem se pojednat o gramotnosti právní, která si s tou finanční nezadá. Navíc dopisy a stížnosti, které mi každý den přinášejí na stůl, jsou inspirací poměrně bohatou. Pak jsem si ale uvědomil, že bych měl napsat sloupek, který se patrně ocitne na stránkách předvánočního vydání, a proto by se slušelo ubrat káravého tónu. Alespoň pokud jde o lid obecný. Ano, končí nám doba adventní. Doba, která byla po staletí u nás chápána jako příprava na svátky vánoční. Byla nejen dobou půstu. Zakázány byly zábavy, tanec i zpěv. Také svatby se někde nesměly konat, a pokud už to muselo být, pak neměly být bujaré a marnivé. Zkrátka a dobře – lidé měli omezit kratochvíle všemožného druhu, zklidnit se a ztišit. Zamyslet se a rozjímat – nad světem okolo i nad sebou samými. Zda v této době směly zasedat vlády a parlamenty, jsem blíže nezkoumal, patrně však ano. V našich končinách se dalo počítat s tím, že hebrejsko-křesťanské tradice zakořeněné v lidech se nemohou neprojevit na vůli kolektivní, a dalo se proto doufat, že předvánoční sněmování lidu příliš neuškodí. Jak se zdá, dnes u nás na zmíněné tradice spoléhat nejde, zejména v životě veřejném. Doby, kdy lidem k tomu, aby vedle sebe docela spořádaně žili a země prosperovala, stačilo pouhých deset pravidel, bohužel nenávratně pominuly. Přesvědčení, že jestliže něco nefunguje tak, jak by bylo záhodno, je třeba nových a podrobnějších regulací, triumfuje. A tak, advent neadvent, veselo ve sněmovnách bylo. Zákony, novely, novely novel. Více norem, více zákazů, vyšší tresty a blaze nám bude. Že kdysi nějaký slavný veršotepec mínil, že je-li dovoleno hřešit, hřeší se méně? Směšné. Zamýšlení nad sebou samým? Není čas. Že jsme slibovali jinou politickou kulturu? Už je to dlouho. O korupci a nedůvěře sotva vzešlé vládě si zase pěkně od plic popovídáme, ba i zahlasujeme, ať nám to čekání na stromeček lépe uteče. Zavřel jsem noviny, vypnul obrazovku a vyšel do špinavě zasněženého města. V Brně se kupodivu stále dají nalézt místa poklidná, kde nejste ke zdi tlačeni zástupy turistů a nakupujících. Na nádvoří Nové radnice stojí na podstavci bysta muže poněkud asketického vzezření. Nápis říká, že je to Karel Starší ze Žerotína. Moravský šlechtic, politik a spisovatel, který byl velkým kritikem úpadku poměrů v zemích Koruny české. Na jeho povzdech, že v našich dějinách bylo nemálo období, kdy jsme „hrubě zašli“, bychom neměli zapomínat, nechceme-li je rozmnožit a prožít znovu. Jak už to bývá, měl tento vynikající řečník a hluboce věřící člověk i nemálo odpůrců. Avšak vzdor tomu, že neměl co do vzdělanosti ve své době sobě rovného (či snad právě proto), své oponenty nikdy neurážel, jejich názorů si vážil a ve svých dopisech vždy je oslovoval „vysoce učený pane a příteli můj zvláště milý“. Prostě v něm ty zmíněné tradice byly hluboce zakořeněny. K radnici odněkud doléhá dětský zpěv – den přeslavný jest k nám přišel, v němž má býti každý vesel. Tak dobře, radujme se, snad to v novém roce bude lepší. Pokoj lidem dobré vůle (Varvařovský, P. – veřejný ochránce práv a bývalý dlouholetý soudce Ústavního soudu v Brně. Lidové noviny, příloha Orientace, dne 23. prosince 2010, s. 23.).

Jsme přitom toho názoru, že právníci i žurnalisté mají ve společnosti stejný úkol, a to chránit demokratické zřízení (zásady) našeho státu. Dokonce máme takový pocit, že se v médiích píše o novinářích „jako o hlídacích psech demokracie“ (rozuměj prosím nadneseně). O historické úloze a důležitosti, který sehrál Československý rozhlas v našich soudobých dějinách (západní vysílání z Londýna, události květnového povstání v Praze v roce 1945, srpen 1968) přitom není sporu a zaměstnanců českého rozhlasu si proto velmi považujeme. Zejména je to Ústava a Listina základních práv a svobod, o kterou by mělo býti speciálně opečováno.

A právě čl. 36 Listiny základních práv a svobod v odst. 1) a 2) pojednává o tom, že „každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu; a kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, může se obrátit na soud, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak. Z pravomoci soudu však nesmí být vyloučeno přezkoumávání rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod podle Listiny.“

V zákoně o českém rozhlase, jehož číslo a příslušné ustanovení § na tomto místě dnes nebudeme schválně citovat (pozn. protože na tomto místě opravdu nejde o citování „nějakých paragrafů“ a není to ani účelem této aktuality) se jasně hovoří o skutečnosti, “že hlavními úkoly veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání jsou zejména: poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů; a přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky atd.“ Zcela je pak tedy podle našeho mínění vyloučena možnost využití prostředků Českého rozhlasu k soukromým účelům, příp. i konkrétní hrozby-výhružky (byť z hlediska právního „pouze ve formě písemného názoru“) užití těchto prostředků (pozn. které jsou samozřejmě placeny daňovými poplatníky a ze státního rozpočtu) k účelům privátním.

Jednou z prvních archaických právních památek je přitom podání ruky, což již v dnešní době ve své podstatě ani nevnímáme (srov. Bílý, J. L. Právní dějiny na území České republiky. Praha : Linde Praha a PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI, 2003, s. 39).

Doufáme a pevně věříme, že k tomuto symbolickému (pozn. ale přitom velmi důležitému) podání ruky ve sváteční atmosféře v různých SVJ dojde. Lidé jsou bohudík od přírody různí, někdo má modré oči, jiný má zase blond vlasy a např. další člověk nemá rád, když se o něm na veřejnosti špatně mluví, a to zejména potom, co udělal určité ústupky, které udělat nemusel.

Zastáváme názor, že právníci jsou lidé, kteří se snaží vždy dohodnout, neboť současný stav justice v České republice ani jiné řešení de facto nenabízí a nedovoluje, navíc soudní spory jsou pro obě strany finančně i časově nákladné. Na druhou stranu si myslíme, že právníci by neměli pocítit křivdu od lidí, kteří právnické vzdělání nemají a dokonce ani nedisponují středoškolským vzděláním.

V tomto ohledu lze snad vzpomenout historickou a legendární událost, která se udála za 1. světové války v roce 1914 – na úseku západní fronty ovládané Brity a Němci. Dne 24. 12. 1914 některá ze stran vyzdvihla transparenty s nápisy šťastné vánoce (pozn. televizní dokumenty přitom zmiňují, že těmi prvními byli němečtí vojáci) a bojovníci obou stran opustili zákopy. Na území nikoho pak na několik hodin mohli zapomenout na nepřátelství a v klidu si popovídat, někdy si vojáci dávali drobné dárky jako cigarety, dokonce se objevilo i několik případů fotbalových zápasů. Během Vánoc byla také pohřbena těla padlých vojáků, která dosud ležela mezi nepřátelskými liniemi (srov. http://vstupnistranka.wz.cz/prvnisvetovavalka/primeri.php).

Naopak dne 16. prosince 1944, v době, kdy měla většina amerických vojáků dovolenou, začala německá protiofenzíva v Ardenách, což byl fakticky poslední Hitlerův zoufalý čin, který již válku po stalingradské operaci dlouhodobě a komplexně prohrával. Připomíná nám to zoufalý pokus několika lidí z nejmenovaného SVJ z období před letošními vánocemi (v období adventu – srov. v kontextu názorů Dr. Varvařovského), kteří např. již nemohou ovlivnit kvalitu uzavřených smluv za SVJ ex post (např. dva roky nazpět) a ani jména na předávacích protokolech, příp., kteří neupozornili na požární nebezpečí budovy apod., i když tuto povinnost vyplývající z několika zákonů měli a teď se snaží sepisováním různých stížností porušování zákonů zakrývat.

Každý člen SVJ má přitom právo na kontrolu členů výboru a „smluv uzavřených (kontrahovaných) výborem“ (to stejné platí i pro účetnictví SVJ), a to zejména u těch SVJ, kde není funkce kontrolního orgánu společenství.

Přitom je každý člověk jedinečný a má ve společnosti své nepostradatelné místo. Někdo vykonává povolání, kde je třeba vysokoškolského vzdělání a je např. rád a nesmírně si váží si lidí, kteří ho do místa jeho zaměstnání bezpečně přepraví, byť si to člověk po každé ani neuvědomuje a vnímá to jako automatickou záležitost.

Určitě je nám blíže historická událost z roku 1914 a jsme si plně vědomi, že přirovnání sousedského (občanského) soužití v různých SVJ s válečnými událostmi trochu pokulhává, ale jsme toho názoru, že tento článek se stal právě impulsem k férovému občanskému soužití v abstraktním SVJ. Pokoj lidem dobré vůle!
Fórum
Vaše jméno:
Váš E-mail:
Text:
  Opište ověřovací kód z obrázku!
   
 
  Odesláním tohoto příspěvku poskytujete souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPR.


 
Novinka

Získejte až 20% z provize realitní kanceláře.

Spolupráce - Provizi ve výši 20% nabízíme tomu, kdo zprostředkuje obchod, který bude naší společností úspěšně realizován.

Volejte 777 603 019

 

Kalkulátor nemovitostí

KalkultorSpočítejte si cenu vaší nemovitosti: Více o kalkulátoru

 

Poslední Aktuality a články

Osobnosti se v otevřeném dopise táží, co brání stavbě koncertního sálu v Brně.

Osobnosti kulturního života se v otevřeném dopise obrátily na vedení města Brna s dotazy, proč město odkládá stavbu nového koncertního sálu. Podle signatářů mohlo výběrové řízení na zhotovitele stavby začít už víc než před rokem. Více»

Rekonstrukce Armádního muzea Žižkov se stal muzejním počinem roku 2022.

Muzejním počinem roku 2022 se stala rekonstrukce Armádního muzea Žižkov a jeho nové expozice. Více»

PS rozhodne o razantnějším zvýšení horní hranice poplatku za odpad.

Sněmovna rozhodne příští týden o razantnějším zvýšení horní hranice poplatku, který mohou obce vybírat od obyvatel za komunální odpad. Řádná schůze dolní komory pokračuje od úterního odpoledne. Více»

Zákon o podpoře v bydlení půjde následující týden do připomínkového řízení.

Zákon o podpoře v bydlení, který připravuje ministerstvo pro místní rozvoj (dále i jako "MMR"), by měl příští týden zamířit do meziresortního připomínkového řízení, kde se k němu vyjádří ostatní instituce a další připomínková místa. Více»

Aktivisté žádají o zabavení činžovního domu, který patří rodině rus. zbrojaře.

Na pražském Žižkově aktivisté ze skupiny Kaputin vyvěšením transparentu na domu, jenž patří rodině ruského zbrojaře, upozornili na pokračující ruskou agresi na Ukrajině. Více»

Všechny články a aktuality »»